Cov Ntseeg: Worship Album

Cov Ntseeg: Worship Album

10.00

Our debut album!  A compilation of our own renditions of Hmong hymns.

Tracks:
1// Yexus Ib Leeg Xwb
2// Nwg Lub Npe
3// Tug Ntseeg
4// Kev Hlub Ndwlg Moog
5// Sis Hlub Sis Paab
6// Qhua Vaaj Leejtxiv
7// Vaajtswv Qha Nwg Txujlug
8// Cov Ntseeg
9// Tug Ntseeg (Instrumental)
10// Vaajtswv Qha Nwg Txujlug (Instrumental)

Produced and engineered by Ger Vang & Fishermen's Project

Quantity:
Add To Cart